HDC - Niêm yết thêm (11/07/2019)


Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 7.493.173
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 57.924.440
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11-07-2019
Ngày chính thức giao dịch: 17-07-2019

Mở sự kiện sang tab mới