SHP - Đại hội Đồng Cổ đông (07/03/2012)


Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết ­
Thời gian họp: 12/04/2012 ­
Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - 72 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM


Mở sự kiện sang tab mới