PVL - Đại hội Đồng Cổ đông (07/03/2012)


Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012
+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
+ Thời gian dự kiến họp: Ngày 21/04/2012
+ Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau


Mở sự kiện sang tab mới