SJM - Đại hội Đồng Cổ đông (07/03/2012)


Công ty Cổ phần Sông Đà 19 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2012
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến họp: Trong tháng 4/2012
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.


Mở sự kiện sang tab mới