PNC - Đại hội Cổ đông Bất thường (19/07/2019)


Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03-07-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 04-07-2019
Thời gian thực hiện:28-07-2019
Địa điểm thực hiện:  Lầu 1, 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay cho thành viên từ nhiệm

Mở sự kiện sang tab mới