HKT - Đại hội Cổ đông Bất thường (11/06/2019)


Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28-06-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 01-07-2019
Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7/2019
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau 
Nội dung:


Mở sự kiện sang tab mới