DPC - Đại hội Cổ đông Bất thường (11/06/2019)


Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26-06-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 27-06-2019
Thời gian thực hiện: 19-07-2019
Địa điểm thực hiện:  371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Nội dung: Biểu quyết thông qua một số nội dung để di dời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của đại hội.


Mở sự kiện sang tab mới