E1VFVN30 - Niêm yết thêm (11/06/2019)


Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ          
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 9.800.000
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 428.900.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11-06-2019
Ngày chính thức giao dịch: 11-06-2019

Mở sự kiện sang tab mới