MKP - Niêm yết thêm (11/06/2019)


Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.828.187
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 23.249.000
Ngày chính thức giao dịch: 14-06-2019

Mở sự kiện sang tab mới