SJG - Đại hội Đồng Cổ đông (16/06/2019)


Tổng Công ty Sông Đà (SJG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  22-05-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 23-05-2019
Thời gian thực hiện: 06-06-2019
Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty -

Mở sự kiện sang tab mới