HSG - Niêm yết thêm (15/05/2019)


Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 38.479.161
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 423,469,489
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16-05-2019
Ngày chính thức giao dịch: 27-05-2019

Mở sự kiện sang tab mới