DIG - Niêm yết thêm (15/05/2019)


 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 47.463.661
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 299.948.444
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15-05-2019
Ngày chính thức giao dịch: :
+Đối với 46.259.630 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 22-05-2019
+Đối với 1.204.031 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 13-04-2020


Mở sự kiện sang tab mới