E1VFVN30 - Niêm yết thêm (15/05/2019)


Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ          
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 400.300.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15-05-2019
Ngày chính thức giao dịch: 15-05-2019

Mở sự kiện sang tab mới