DAC - Đại hội Đồng Cổ đông (23/02/2012)


Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến họp: Dự kiến từ ngày 25/03/2012 đến ngày 30/03/2012 (Ngày cụ thể Công ty thông báo chính thức theo Giấy mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012)
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Viglacera Đông Anh, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Hà Nội.


Mở sự kiện sang tab mới