NHS - Đại hội Đồng Cổ đông (23/02/2012)


Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2012
- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2012
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2012.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa, địa chỉ: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


Mở sự kiện sang tab mới