SVC - Đại hội Đồng Cổ đông (21/02/2012)


Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gònthông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2012
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2012
Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
Thời gian và địa điểm: dự kiến ngày 06/04/2012, khách sạn Majestic, Q.1, Tp.HCM


Mở sự kiện sang tab mới