CIG - Đại hội Đồng Cổ đông (21/02/2012)


Công ty Cổ phần COMA 18 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào ngày 02/03/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2012
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012
+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
+ Thời gian dự kiến tổ chức: 09h00 ngày 30/03/2012
+ Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo cho cổ đông sau


Mở sự kiện sang tab mới