PMC - Trả cổ tức bằng tiền mặt (22/02/2012)PMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
+ Tỷ lệ thực hiện: 08%/ mệnh giá (800 đồng/ cổ phiếu)
+ Thời gian thực hiện: ngày 06/04/2012

 

Mở sự kiện sang tab mới