ABT - Giao dịch cổ phiếu quỹ (08/02/2012)


ABT: Giao dịch cổ phiếu quỹ
Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 2.548.900 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm CP quỹ: 170.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2.718.900 cổ phiếu
Mục đích giao dịch: ổn định giá cổ phiếu
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/02/2012 đến ngày 20/04/2012


Mở sự kiện sang tab mới