DNF - Đại hội Đồng Cổ đông (07/02/2012)


Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2012
Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết ­
Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trong tháng 03/2012 ­
Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông


Mở sự kiện sang tab mới