CIG - Niêm yết thêm (03/02/2012)


Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.439.947 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 10/02/2012
 

Mở sự kiện sang tab mới