VSP - Đại hội Đồng Cổ đông (12/01/2012)


Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2012
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp dự kiến: 25/04/2012


Mở sự kiện sang tab mới