SFI - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (12/01/2012)


SFI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 31/01/2012 và 01/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng : 02/02/2012
Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau


Mở sự kiện sang tab mới