PPG - Thay đổi về : Sự kiện khác (30/12/2011)


PPG: Đính chính kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
-
Số lượng cổ phiếu đã báo cáo: 
+ Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 238.800 CP 
+ Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 238.800 CP
-
Số lượng cổ phiếu điều chỉnh: 
+ Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 283.300 CP 
+ Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 283.300 CP.


Mở sự kiện sang tab mới