SHI - Họp Hội đồng Quản trị (30/12/2011)


Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc


Mở sự kiện sang tab mới