VCV - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (29/12/2011)


VCV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2012
3. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/01/2012 đến 30/02/2012.


Mở sự kiện sang tab mới