MHL - Đại hội Đồng Cổ đông (27/12/2011)


Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2012
3. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2012
4. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
+ Loại CK (1): 01 cp – 01 quyền biểu quyết
+ Loại CK (2): 01 cp – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp dự kiến: trong tháng 2 năm 2012
- Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo trong hồ sơ gửi cổ đông


Mở sự kiện sang tab mới