MBB - Trả cổ tức bằng tiền mặt (29/11/2011)MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 07/12/2011 và 08/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2011
Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
Tỷ lệ cổ tức: 12% (1200 đồng/cổ phiếu)
Thời gian trả cổ tức: 23/12/2011

 

Mở sự kiện sang tab mới