GIL - Trả cổ tức bằng tiền mặt (29/11/2011)GIL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/12/2011 và 09/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2011
Mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 03 năm 2011
Tỷ lệ thực hiện: 16% (1.600 đồng/cổ phần)
Thời gian thanh toán: 23/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Mở sự kiện sang tab mới